Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft diverse taken binnen ‘De Bron’. Zo controleert ze onder andere het beleid van school op sommige terreinen, is ze een klankbord en vertegenwoordiging voor personeel en ouders in het overleg met de schooldirectie en bevordert ze een open communicatie tussen school, ouders, directie en personeel.

De MR bestaat in principe uit 6 leden, 3 namens de ouders en 3 namens de leerkrachten. 

De MR vergadert ongeveer eens per 2 maanden, vaak op school maar soms ook bij één van de leden thuis. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden in de Bronberichten bekendgemaakt. U bent dan van harte welkom, een voorafgaande aanmelding wordt echter wel gewaardeerd en is handig om te weten waar de vergadering gehouden wordt.