MR

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Medezeggenschapsraad

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat hij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt hij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

Sinds het schooljaar 2021-2022 is de Bron gefuseerd met de Fontein. Beide scholen hebben een gezamenlijke MR.

Oudergeleding Bron

  • Petra Joosse
  • Thomas Demirdag

Personeelsgeleding Bron

  • Wilma Kleine
  • Janneke Elders
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u een mail naar sturen naar